Člani mladinske sekcije EASS so se 19. novembra udeležili konference NATO Talk 2021, ki jo je pripravilo Nemško Atlantsko združenje (German Atlantic Association – DAG).

Konferenca je vključevala pester nabor strokovnjakov z raznih varnostnih področij ter nekatere izmed vodilnih oseb iz organizacije North Atlantic Treaty Organization (NATO). Tematika konference se je močno prepletala s samimi cilji programa NATO 2030. Kot je bilo že na srečanju voditeljev NATA v Bruslju pred nedavnim izpostavljeno, je bilo tudi tokrat opaziti osredotočenost na najbolj pereče teme, kot so aktualna dogajanja na Kitajskem in v Afganistanu ter samo izpopolnjevanje organizacije na sleheren možen način. Pogovori se niso izognili niti trenutnim dogajanjem v Evropi ter na Bližnjem vzhodu. Prav tako je bilo govora o vpeljavi strategije na temo kibernetske varnosti ter o načrtih za ohranitev varnosti v vesolju.

 

Nekaj povzetkov s konference:

 • Z napredovanjem tehnološkega razvoja se v vesolje pošilja čedalje več naprav, kar že samo po sebi kliče k enotni ureditvi in uvedbi raznih sporazumov. Prostor v vesolju ni mogoče enostavno porazdeliti oziroma markirati, kar odpira prosto pot arbitrarnim interpretacijam o »pravilih obnašanja« in usmerjanju naprav. Z željo izogniti se konfliktom je potrebno začeti strateško razmišljati o upravljanju instrumentov v vesolju, saj bi lahko v nasprotnem prišlo do kompromitacij in poškodb orodij, kar bi posredno in tudi neposredno vplivalo na vse nas skozi omejene načine komunikacije, zmanjšane možnosti preprečevanja kriminala z zaznavanjem geografskih lokacij ter okrnitev delovanja in hitrega odzivanja vojaških enot.

 

 • Poleg »fizične« varnosti naprav v vesolju je smotrno omeniti tudi kibernetsko varnost le-teh. Skrb za pravilno, nemoteno in samostojno delovanje je vitalnega pomena za vsakega lastnika takšnih pripomočkov. Poleg raznih vdorov v sisteme se v širšem družbenem okolju pojavljajo tudi lažne informacije z namenom naklepnega zavajanja, opaziti pa je tudi porast napačnih ter delno resničnih informacije pri katerih gre bodisi za človeške napake bodisi za pomanjkanje znanja, morebiti celo za površnost. Težave nastanejo pri omejevanju netočnih informacij, saj se avtorji večinoma sklicujejo na svobodo govora, kar bi bilo smiselno dodatno preučiti in po potrebi urediti.

 • Udeleženci so izrazili složno mnenje, da je za uspešno doseganje ciljev ter nadaljnji razvoj – tako posameznih držav kot tudi NATA – poleg različnih celostnih strategij in usmeritev potrebno tudi dosledno, aktivno in ne-konfliktno sodelovanje med državami. Skupno vsem državam članicam mora biti zlasti zavzemanje za reševanje mednarodnih in svetovnih problemov, kot je globalno segrevanje ter medsebojno povezovanje z namenom doseganja konkurenčnosti na raznih trgih. Z namenom zagotoviti še boljše delovanje NATA bi bilo smotrno razmisliti o povečanju vojaških zmogljivosti in predvsem o njihovi neprestani pripravljenosti.

 

 • Velik poudarek je bil posvečen tudi povezavam med klimatskimi spremembami in vojaškimi silami. Slednje so tudi same marsikdaj odgovorne za neljube in negativne vplive na okolje, kar je zaradi trenutnega stanja tehnološkega razvoja neizbežno. Smiselno bi bilo nameniti več pozornosti omejevanju emisij ter vložiti več truda in razvoja na področje obnovljivih energetskih virov. Uporaba le-teh in posledično blaženje klimatskih sprememb bi vojakom omogočilo ustreznejše razmere ter manj ekstremnih oscilacij v temperaturah in vremenu na njihovih misijah.

 • Udeleženci konference so poudarili tudi pomembnost krepitve sposobnosti obrambe s poudarkom na večji stopnji samostojnosti in samozadostnosti držav članic iz Evrope. Zlasti neodvisnost držav pri preskrbi z osnovnimi energetskimi viri ter temeljnimi živili in pripomočki odpira prosto pot k uspešnemu delovanju ter nenazadnje sodelovanju z drugimi državami. Poleg tega se še vedno naglašuje in prizadeva za transparentno in strateško delovanje pri čemer je posebej pomembno vzdrževati meddržavni dialog in skrbeti za obojestransko učenje, nadgrajevanje in podpiranje. Seveda se države članice mnogokrat srečujejo z neskladnimi problemi in željami, kar je možno opaziti tudi pri prizadevnosti za vpeljavo novih politik za vesolje, saj je dotična tema zanimiva le za peščico članic NATA. Poleg tega je pomembno skrbeti za jasne politične usmeritve in komunikacije, ob raznih sodelovanjih in neposrednih posredovanjih v drugih državah pa je smiselno pridobivati informacije in preučiti razmere ter vzdušje tudi na lokalni ravni pri prebivalcih samih.

 

 • Nenazadnje je bilo govora tudi o sodelovanju in povezanosti evropskih držav z Združenimi državami Amerike (ZDA), kar je izrednega pomena. ZDA si željno prizadevajo za krepitev dialoga in projektov z Evropo pri čemer je še vedno opaziti razliko v velikosti držav ter posledično v količini sredstev, ki jih vsaka država članica nameni in prispeva na letnem nivoju. Zaradi trenutnih dogodkov na Kitajskem ter v Južnokitajskem morju se želijo ZDA osredotočiti na le-te v večji meri in tako prepustiti Evropi dogodke, ki so ji geografsko bližji.

 

 • Konferenca je izpostavila tudi želje mnogih govorcev po preklopu dogovorov in usmeritev iz retorike v dejanja. Menijo namreč, da so dodelane ter na novo dodane orientacije in cilji ustrezni ter da bi jih bilo bolje čim prej implementirati in pričeti z njihovim udejstvovanjem. S pogledom na naslednje NATO srečanje prihodnje leto v Madridu se je srečanje zaključilo.

 

 

 

Pripravila: Jana Jerotić

 

Viri in literatura

 1. Ekkehard, B. (19.11.2021). Crisis Management »Out of Area«: Strategic Lessons taken from the Afghanistan Failure. Prispevek predstavljen na NATO talk 2021, German Atlantic Association, Berlin.
 2. North Atlantic Treaty Organization [NATO]. (15.06.2021). Leaders agree NATO 2030 agenda to strengthen the Alliance. Pridobljeno na https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_184998.htm?selectedLocale=en
 3. Rotter, A. (19.11.2021). Towards an Outer Space Strategy: What’s NATO’s Perspectiove?. Prispevek predstavljen na NATO talk 2021, German Atlantic Association, Berlin.
 4. Schwarzer, D. (19.11.2021). German Security and Defence Policy: The Way Ahead. Prispevek predstavljen na NATO talk 2021, German Atlantic Association, Berlin.
 5. Stoltenberg, J. (19.11.2021). NATO 2030: The Transatlantic Community in the Age of Strategic Competition. Prispevek predstavljen na NATO talk 2021, German Atlantic Association, Berlin.
 6. Vershbow, A. (19.11.2021). Strategic Competition: China and Russia – Implications for the West and NATO. Prispevek predstavljen na NATO talk 2021, German Atlantic Association, Berlin.
 7. Weimert, D. (19.11.2021). Transnational Risks and Challenges: Cyber and Desinformation. Prispevek predstavljen na NATO talk 2021, German Atlantic Association, Berlin.